Det er ingen tvil om at godstransport via skip er en vesentlig del av løsningen for å skape en grønn fremtid. Mens tankskip tradisjonelt sett har gått på langt fra miljøvennlige drivstoff som tungolje og diesel, har den marine drivstoffsnæringen gjennomgått en voldsom utvikling over de siste tiårene.

Med moderne teknologi under press for å skape en bærekraftig fremtid, har både norske og internasjonale pådrivere arbeidet for å revolusjonere måten vi transporterer gods på havet, og batteridrevne skip som dominerende fraktform er ikke lengre å regne som ønsketenkning.

Batteridrevne skip – hvor langt har vi kommet?

Elektrifisering av blant annet biler og andre transportmidler ved hjelp av lithiumsbatterier har utviklet seg til å bli en global trend i løpet av de siste årene. Den voldsomme utviklingen er blant annet drevet av lavere og lavere batteripriser og økende energitetthet, på kryss og tvers av sektorer. Den maritime sektoren er trolig den neste i rekken til å benytte seg av batterier i stedet for eldre former for energi.

Det er all grunn til å satse på batterier både til lands og til vanns, og det er særlig de økonomiske grunnene som driver flere og flere innen de ulike sektorene til å satse på utvikling og integrering av teknologien. Batteridrevne fartøy gir nemlig betydelige reduksjoner i drivstofforbruk og vedlikehold, ved siden av å forbedre skipenes reaksjonsevne, funksjonalitet og pålitelighet. Det finnes også svært gode miljømessige grunner til å satse på batterier fremfor andre energikilder, og å bygge elektriske skip kan være et solid virkemiddel for å implementere EUs målsetting om økt elektromobilitet.

Mens flesteparten av dagens maritime fartøy fremdeles benytter seg av tradisjonelle forbrenningsmotorer, har noen innovative grep de siste årene. FellowSHIP-samarbeidet mellom Eidesvik Offshore ASA, DNV (Det Norske Veritas), Wärsila og tyske MTU Onsite Energy GmbH, var med på å utvikle verdens første batteridrevne kommersielle lasteskip, M/S Viking Lady, i 2009, og siden fulgte Viking Queen og Viking Energy. I 2014 ble verdens største batteridrevne ferge lansert av fergeselskapet Norled. «Ampere» rommer 120 biler og 360 personer, og kan lades opp på knappe ti minutter. Fergen er den første av tre bilferger som i løpet av ti år skal bli fullstendig batteridrevne.

Mens Norge er et foregangsland for bruk av lithiumsbatterier i kommersielle skip, er det forventet at resten av verden følger etter når de store økonomiske gevinstene gjøres kjent.

Fordelen med batterier på skip

Ved siden av økonomisk gevinst i form av billigere drift (lavere drivstoff-forbruk) er det en rekke andre fordeler med batteridrevne skip. Etter å ha testet vannet for denne teknologien med hybridskipet M/S Viking Lady, har vi kunnet slå fåst at batteridrevne skip medfører følgende fordeler:

  • Bedre kontroll og høyere sikkerhetsmarginer: Under krevende skipsoperasjoner kan intense belastningsvariasjoner oppstå, som hiv-kompensering, dynamisk posisjonering og standby-operasjoner. Et batteri virker som en energibuffer som umiddelbart leverer energi, og er i stand til å arbeide raskere og mer effektivt enn en forbrenningsmotor.
  • Betraktelig mindre utslipp: Erfaring med M/S Viking Lady sin batteribybride installasjon med flytende naturgass viser at slike løsninger medfører en 15% reduksjon i drivstoff-forbruk, 25% utslippsreduksjon av nitrogenoksider og betydningsfulle reduksjoner av klimagasser. Det finnes over 4000 tankskip på verdensbasis, og en teknologi som erstatter tradisjonell forbrenningsmotorer med batterier vil medføre en betydelig forbedring av sektorens miljø-fotavtrykk.
  • En forstandig investering: Selv om implementering av batteridrevne løsninger kan virke som en unødvendig høy kostnad i starten, har det vist seg å lønne seg på sikt. Tilbakebetalingstiden for batteri- og hybridsystemer avhenger av investeringer på toppen av operasjonelle kostnadsbestapelser. Kapitalkostnadene er definitivt høyere for skip enn hos biler, men tilbakebetingstiden er betraktelig kortere grunnet et høyere energibehov og flere brukstimer.

Derfor er batterier (eller hybridsystemer) for skip en fornuftig investering på alle nivåer.