Som et ledd i arbeidet for å nå de ambisiøse målene satt av Sjøkart for Grønn Kystfart, har Karmsun Havn IKS gjennomført et konkret tiltak mot en bærekraftig utvikling. Den 23. februar 2016 ble en miljørabatt for fartøy som bruker gass eller andre grønnere energikilder innført. Rabatten skal virke som et insentiv for å bygge grønnere båter for en mer bærekraftig maritim industriutvikling.

Miljørabatten

Rabattene et rederi kan motta er basert på den internasjonale indeksen, Enviromental Ship Index (ESI), som gir skipene poeng ut fra utslipp av nitrogenoksider (NOx) og svovenoksider (SOx). Jo høyere poengsum, desto mindre utslipp har fartøyet, og regnes dermed som miljøvennlig.

Fartøy som er registrert i indeksen fra  World Port Climate Iniative blir innvilget en rabatt som varierer i størrelse, avhengig av hvor de ligger an på poenglisten. For over 30 poeng mottar skipet en rabatt på anløpsavgiften på 25% og har skipet over 50 poeng mottar det en rabatt på 50%. Anløpsavgiften er den eneste avgiften kommuner kan kreve inn med hjemmel i havne- og farvannsloven, og kan kun gå med til å dekke helt bestemt kostnader. Kommunene står frie til å velge om de vil kreve inn avgiften i det hele tatt.

Rabatten kan tilsvare betydelige beløp. Et fartøy på 100 000 bruttotonn og en ESI på mer enn 50 poeng vil bli gitt en rabatt på kr. 7 500. Rabatten gis kun innenfor ESI serfikitatets gyldighet og når ESI-registreringen fremgår av anløpsmeldingen. Selv om rabatten i absolutte tall kan virke som en dråpe i havet for rike, norske rederier, er dette det første av forhåpentligvis mange positive insentiver for å fasilitere bygging av miljøvennlige skip.

Rabatten skal, i følge havnestyrets leder Kristine Skeie, være en bonus for rederier som satser på bærekraft, og skal bidra til Karmsund havn sin målsetning om å flytte mer av transportnæringen fra vei til sjø. Havnestyret ønsker dessuten også å etablere seg som en av Norges grønneste havner, og håper at resten av landet vil følge etter. Karmsund havn vil komme til å jobbe videre for å investere i miljøteknologi, deriblant ulike tiltak i havnen for å redusere energiforbruket.

Enviromental Ship Index (ESI)

Karmsund havn sin miljørabatt baserer seg på hvor skipene havner på den internasjonale Environmental Ship Index (ESI). ESI er et prosjekt som er utviklet av World Ports Climate Initiative (WPCI) – et initiativ som fungerer som en slags kommunikasjonsportal mellom verdens nøkkelhavner. ESI sin målsetting er å identifisere de fartøyene som presterer bra i forhold til å redusere utslipp av klimagasser, og særlig de skipene som presterer bedre enn de gjeldende utslipp-standardene satt av FNs International Maritime Organization (IMO).

ESI evaluerer mengden av nitrogenoksider (NOx) og svoveloksider (SOx) som skipet gir fra seg, og rapporterer også om utslipp av drivhusgassutslipp. Deretter får skipene en poengsum som reflekterer hvor godt det presterer i henhold til kriteriene. På denne måten er indeksen en god indikasjon på fartøyets miljømessige ytelse og en enkel måte å identifisere bærekraftige skip.

Indeksen er laget for at havner enkelt kan belønne fartøy for å delta på ESI, og kan også brukes av redere som en hedersbetegnelse. Det er fullstendig frivillig å delta på indekseringen, og WPCI håper at det globale havnesamfunnet setter pris på ESI sin rolle i å forbedre maritim skipsfart.

Karmsund havn

Karmsund havn er en nøkkelhavn innen vestnorsk sjøfart, og har en ambisjon om å bli det viktigste maritime logistikknutepunktet på Vestlandet. Havnen er et interkommunalt selskap som tar seg av flere ulike oppgaver innen sjøbasert næringsutvikling og havnedrift, innen 10 virksomhetsområder. Karmsund havn er Vestlandets største godshavn med transport av 1,1 millioner tonn i 2015, eller 11,9 millioner tonn hvis en inkluderer private havner.