Norge har en lang historie som foregangsnasjon når det gjelder skipsfart, og nå går vi enda en gang frem som et eksempel for resten av verden når det gjelder en bærekraftig marin utvikling.

Samlet utgjør den norske skipsvirksomheten verdens tredje største flåte, og av alle de tradisjonelle skipsfartslandene er Norge det landet som har den høyeste andelen av flåten under eget flagg. Norge er dermed en maritim stormakt, og med noen av verdens mest moderne båtbyggerier og fremtidsrettede rederier, er vi et forbilde for resten av verden når det kommer til utvikling og bygging av nye fartøy. På det internasjonale markedet er norske rederier særlig aktive på internasjonale markeder innen kjemikaliefart, bilfart, tankfart, cruisefart og bulkfart.

Skipsfart – et miljøvennlig alternativ

Sammenlignet med andre transportmidler, som flyfrakt og vogntog, er skipsfart et miljøvennlig alternativ, og slipper kun ut en brøkdel av CO2 og andre klimagasser sammenlignet med de andre transportformene. Likevel er det alltid rom for forbedring og norske rederier har tidlig satset på banebrytende teknologi som fører oss et steg videre mot en mer miljøvennlig skipsfart.

På bestilling fra rederiet Eidesvik har det norske båtbyggerkonsernet Westcon Group AS produsert en serie gassdrevne skip, som mottok ros for sin grønne profil. Sist i rekken er M/S Viking Lady, et lasteskip som ble til som et del av samarbeidsprosjektet FellowSHIP mellom Eidesvik Offshore ASA, DNV (Det Norske Veritas), Wärsila og tyske MTU Onsite Energy GmbH. Skipets særdeles grønne profil skiller seg ut som et hybridskip, delvis drevet av batteri-aggregater. Internasjonalt ble M/S Viking Lady mottatt med lovord og ros, og skipet ble blant annet hyret inn til å delta på COP15 – FNs klimakonvensjon i København i 2009.

I etterkant av suksessen med FellowSHIP har flere nye El-skipprosjekter blitt iverksatt, og i 2014 ble «Ampere», verdens største batteridrevne ferge lansert av det norske fergeselskapet Norled. Det er ingen tvil om at Norge også er en foregangsnasjon når det kommer til en grønn maritim profil, og så mye som 90% av verdens mest miljøvennlige skip er norske.

Sjøkart for Grønn Kystfart

Tidligere i år ble en ny målsetting for en bærekraftig maritim utvikling fremlagt for Regjeringens Ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft. Sjøkart for Grønn Kystfart ble overlevert av Amund Drønen Ringdal, Næringspolitisk direktør i Rederiforbundet og leder av Grønt Kystfartsprograms styringsgruppe, og proklamerer at innen 2030 skal klimagassutslipp av norsk (innenriks) skipsfart reduseres med 60% av dagens nivå, og innen 2050 skal utslippene være lik null.

Denne ambisiøse målsettingen ble mottatt med glede av ekspertutvalgets leder, Idar Kreutzer, og passer bra inn i myndighetenes langsiktige plan om at Norge skal fortsette å være verdensledende når det gjelder miljøvennlig og effektiv skipsfart. Målsettingen vil komme til å gjøre norsk kystfart til et enda større utstillingsvindu ut mot verden, og bidra til å redusere globale utslipp av skipsfarten betydelig.

Grønt Kystfartsprogram, som består av over 30 aktører innen norsk skipsfart står bak sjøkartet. Målsettingen medfører at skipsfarten kommer til å gjennomgå store endringer i løpet av de neste 30-40 årene, men det skaper også nye utfordringer og muligheter. Programmet åpner også opp for å skape nye arbeidsplasser, økt verdiskaping, bærekraftig vekst og forsterket konkurranseevne blant norske, maritime næringer.

For å nå målene må Norge gjennomføre dyptgripende grep tilsvarende den norske elbil-politikken. Andre punkter hvor vi betydelig kan forbedre miljøprofilen er ved å ta i bruk elektrisitet og batterier og bytte ut fossile brenstoff med biodiesel, flytende naturgass (LNG) og siden hydrogen. Med fortsatt fokus og insentiver til nyvinning og videre utvikling av teknologien skal Norge utvikle verdens mest miljøvennlige og effektive kystfart. Slik skapes et verdensmarked for grønn teknologi innen maritime næringer.